ABONNEMENTSBETINGELSER FOR IDEKASSEN.DK

 

Abonnementsbetingelser gælder for adgang og brugsret til Idekassen ApS’ produktportefølje. Specifikke vilkår for det konkrete abonnement, herunder abonnementsperiode, fremgår af ordrebekræftelse eller faktura.

 

1. Adgang og brugsret

Abonnenten har adgang og brugsret til Idekassen.dk’s indhold i abonnementsperioden.

 

2. Abonnementsperiode

Abonnementet træder i kraft, på dato for bestilling og løber i den aftalte abonnementsperiode. Der er ikke nogen fortrydelsesret.

Abonnementet er uopsigeligt i den aftalte abonnementsperioden på 12 mdr. og ved udløb af abonnementsperioden genforhandles en ny abonnementsperiode på 12 mdr.

Som ny kunde kan tegnes et introduktionsabonnement på 18 mdr. som kun kan gentegnes som 12 mdr. abonnement ved udløb af perioden.

 

3. Opsigelse

Ved udløb af abonnementsperioden forlænges abonnementet automatisk med et nyt abonnement på 12 måneder til normalpris med mindre andet er aftalt. Såfremt abonnementet ikke ønskes gentegnet for et nyt år, så skal det opsiges med en måneds varsel inden udløb af en abonnementsperiode.

 

4. Abonnementspris og betalingsvilkår

Idekassen ApS fakturerer abonnenten årligt i den aftalte abonnementsperiode.

Abonnementet dækker alle ansatte og reguleres ikke ved ændringer op eller ned i antal ansatte. Idekassen ApS forbeholder sig retten til årligt at regulere abonnementspriserne.

Ved forsinket betaling opkræver Idekassen renter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende rentelov.

Prisstigninger vil fremgå af Idekassens hjemmeside og eksisterende kunder vil blive informeret på faktura
med virkning fra efterfølgende abonnementsperiode.

 

5. Abonnementets omfang

Abonnementet omfatter adgang og brugsret, til alt indhold, der er købt i henhold til ordrebekræftelsen/faktura. Idekassen ApS forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre i produkters indhold og funktioner.

 

6. Abonnementet dækker

Et skoleabonnement dækker for en selvstændig skole, på egen matrikel dvs. skoler på flere matrikler under fællesledelse, ikke er at betragte som en skole. Her skal der tegnes et abonnement for hver afdeling eller tegnes et fællesabonnement til en særpris. Kontakt vores salgsafdeling.

Det er også muligt at tegne et kommuneabonnement til alle skoler i kommunen. Kontakt vores salgsafdeling.

 

7. Abonnentens brugsret

Idekassen ApS ejer enhver immaterialret til produkterne og deres indhold, ikke begrænset til, ophavsrettighederne til al tekst, illustrationer og materiale samt programmering og koder. Abonnenten opnår ingen immaterielle rettigheder til produkterne eller deres indhold.

Indhold må fremvises på medlemsskole.

Abonnenten er berettiget til at printe fra produkterne ved brug af printfunktionen.

Abonnenten må ikke afkode produkterne eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende produkterne, herunder opbygningen og sammensætningen af produkterne.

Abonnenten må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, udlåne eller på anden måde give nogen ud over abonnenten selv eller dennes brugere adgang til produkterne.

 

8. Opbevaring af password

Abonnenten forpligter sig til at opbevare passwords på en sådan måde, at de ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er således ikke tilladt at lægge sit password ud på eget website og lignende eller på nogen anden måde gøre det offentligt tilgængeligt. Det er på ingen måde tilladt at dele sit password med andre personer eller organisationer, som ikke har betalt for abonnementet.

 

9. Kommuneaftaler

Ved centrale kommunale aftaler, hvor en kommune køber abonnement til alle kommunens skoler, gælder, at det er en del af aftalen, at kommunen får fuld frihed til at flytte rundt på skoler alt efter kommunens skolestruktur, dog må antallet af skoler ikke øges uden abonnementet genforhandles.

Abonnementsprisen nedsættes ikke ved skolesammenlægninger eller lukning af skoler.

 

10. Skoleabonnement

Et skoleabonnement giver skolens ansatte ret til at benytte de købte produkter, hvilket frit kan foregå såvel på skolens faciliteter som privat, hvis materialet ikke deles og bruges uden for medlemsskolen.

 

11. Personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger vil blive gemt af Idekassen ApS, med det formål at kunne autogenerere et personligt login, såfremt UNI-Login ikke fungerer.

Oplysningerne behandles fortroligt og vil udelukkende blive anvendt af Idekassen ApS til at administrere dit abonnement. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand eller solgt til brug for markedsføring.

Såfremt du ønsker oplysninger om, hvilke personlige oplysninger vi har gemt i forbindelse med dit abonnement, kan du rette henvendelse til cs@idekassen.dk

 

12. Databehandling

Idekassen ApS (forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

› Link til privatlivspolitik

 

13. Portalens tilgængelighed

Idekassen.dk vil, så vidt muligt, være online 24 timer i døgnet hele året rundt med følgende forbehold:

Mindre serviceopgaver af få timers varighed i nattetimerne eller større planlagte ændringer og vedligeholdelse som vil blive adviseret og udført mellem 18.00 og 06.00 på hverdage og hele døgnet i weekender.

Planlagte driftsforstyrrelser vil blive varslet 48 timer før hændelsen på forsiden af Idekassen.dk.

 

14. Prøveperiode

Idekassen ApS tilbyder ikke en gratis prøveperiode, men der kan efter særlig aftale med en af vores konsulenter åbnes kortvarigt for et gennemsyn. Dette giver ikke ret til at bruge Idekassens materialer i undervisningen.

Ved perioder med fokus på salg og markedsføring kan Idekassen ApS i en kort periode åbne for hel eller delvis offentlig og almindelig adgang til portalen, uden at det giver abonnenten eller andre abonnementer ret til forlængelse af perioden eller afslag i abonnementsprisen.

 

15. Misligholdelse af abonnement

Ved misligholdelse af Abonnementsbetingelserne eller vilkårene viI Idekassen ApS midlertidigt lukke for adgang og brugsret til abonnementet, indtil misligholdelsen ophører. Ved groft misbrug kan Idekassen ApS ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning uden refusion af abonnementsprisen for den resterende periode af abonnementets løbetid.

Manglende betaling af abonnementsprisen, forsinket betaling på mere end 30 dage samt uberettiget distribution af password betragtes som væsentlig misligholdelse.

 

16. Ansvarsbegrænsning

Idekassen ApS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader og direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af det købte produkt.

 

17. Skadesløsholdelse

Abonnenten holder Idekassen ApS fri og skadesløs for ethvert krav, tredjepart måtte rette mod Idekassen ApS som følge af abonnentens brud på gældende bestemmelser i ophavsretsloven, varemærkeloven, designloven og markedsføringsloven eller vilkårene i Abonnementsbetingelserne eller Ordrebekræftelsen.

 

18. Support

Ved spørgsmål til produkt, abonnementer eller tillægskøb kontaktes Idekassen ApS salg på: mail: cs@idekassen.dk eller telefon +45 20 12 89 99.

Ved tekniske problemer med Idekassen.dk’s produkter kontaktes teknisk support på mail: support@idekassen.dk

 

19. Leverandør

Abonnementsaftalen indgås med virksomheden:

Idekassen ApS
Bakkevej 3
DK-4800 Nykøbing F.

CVR: 36974567

Tlf.: +45 20 12 89 99
Mail: cs@idekassen.dk
Web: www.idekassen.dk